برای تشخیص زنده یا مرده بودن یک انسان به شرف او نگاه کنید نه به نبض او
» جزئیات آمار ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
روزتاریخساعتتعداد مشاهده صفحهتعداد بازدید کنندگان غیر تکراری سایت
چهار شنبه۱۳۹۸/۰۹/۲۰۰:۰۰ - ۲:۰۰۰۱۸
چهار شنبه۱۳۹۸/۰۹/۲۰۲:۰۰ - ۴:۰۰۰۱۷
چهار شنبه۱۳۹۸/۰۹/۲۰۴:۰۰ - ۶:۰۰۰۱۹
چهار شنبه۱۳۹۸/۰۹/۲۰۶:۰۰ - ۸:۰۰۲۱۴
چهار شنبه۱۳۹۸/۰۹/۲۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰۲۸۱۲۱
چهار شنبه۱۳۹۸/۰۹/۲۰۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰۳۵۱۱۵
چهار شنبه۱۳۹۸/۰۹/۲۰۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰۲۲۴۳
چهار شنبه۱۳۹۸/۰۹/۲۰۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰۱۱۲۶
چهار شنبه۱۳۹۸/۰۹/۲۰۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰۵۳۳
چهار شنبه۱۳۹۸/۰۹/۲۰۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰۳۲۵
چهار شنبه۱۳۹۸/۰۹/۲۰۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰۴۲۰
چهار شنبه۱۳۹۸/۰۹/۲۰۲۲:۰۰ - ۰:۰۰۰۱۱
نمودار مشاهده صفحه
نمودار بازدید کنندگان غیر تکراری سایت
گزارشگیری
تاریخ
 

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به  انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت البرز میباشد.