برای تشخیص زنده یا مرده بودن یک انسان به شرف او نگاه کنید نه به نبض او
» جزئیات آمار ۱۳۹۸/۰۵/۲۹
روزتاریخساعتتعداد مشاهده صفحهتعداد بازدید کنندگان غیر تکراری سایت
سه شنبه۱۳۹۸/۰۵/۲۹۰:۰۰ - ۲:۰۰۰۲۲
سه شنبه۱۳۹۸/۰۵/۲۹۲:۰۰ - ۴:۰۰۰۱۷
سه شنبه۱۳۹۸/۰۵/۲۹۴:۰۰ - ۶:۰۰۰۲۰
سه شنبه۱۳۹۸/۰۵/۲۹۶:۰۰ - ۸:۰۰۰۱۵
سه شنبه۱۳۹۸/۰۵/۲۹۸:۰۰ - ۱۰:۰۰۰۳۴
سه شنبه۱۳۹۸/۰۵/۲۹۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰۱۲۴
سه شنبه۱۳۹۸/۰۵/۲۹۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰۲۰۶۴
سه شنبه۱۳۹۸/۰۵/۲۹۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰۲۲۴
سه شنبه۱۳۹۸/۰۵/۲۹۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰۱۲۲
سه شنبه۱۳۹۸/۰۵/۲۹۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰۰۱۶
سه شنبه۱۳۹۸/۰۵/۲۹۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰۰۳۱
سه شنبه۱۳۹۸/۰۵/۲۹۲۲:۰۰ - ۰:۰۰۱۱۱
نمودار مشاهده صفحه
نمودار بازدید کنندگان غیر تکراری سایت
گزارشگیری
تاریخ
 

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به  انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت البرز میباشد.